นโยบายความเป็นส่วนตัว

                   โดยที่บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการการแลกรับสิทธิพิเศษออนไลน์ (“บริการ”) สำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (“เว็ปไซต์”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้ใช้บริการแลกรับสิทธิพิเศษบนเว็ปไซต์ (“ท่าน”) บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) ฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการดำเนินงานเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้ถูกเข้าถึง นำไปใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยมิชอบ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิของท่านภายใต้ พ... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

                    บริษัทขอแนะนำให้ท่านโปรดอ่านนโยบายฉบับนี้โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้ท่านรับทราบและเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตลอดจนสิทธิและความคุ้มครองของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

     “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทโดยตรง จากการทำรายการแลกรับสิทธิพิเศษ หรือสำรองการใช้สิทธิพิเศษบนเว็ปไซต์ และ/หรือทางคอลล์เซ็นเตอร์
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากแหล่งอื่น เช่น ธนาคารผู้ออกบัตรที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่บริษัทจัดเก็บ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่
  1. 1.1.รายละเอียดส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล
  2. 1.2.ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ที่ท่านให้ไว้แก่บริษัท
  3. 1.3.ข้อมูลการเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรวีซ่า ได้แก่ หมายเลขบัตร 6 ตัวหน้า และ 4 ตัวท้าย ประเภทสมาชิกบัตร บันทึกการใช้จ่ายผ่านบัตรเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขการแลกรับสิทธิพิเศษ
  4. 1.4.ข้อมูลการทำธุรกรรม ได้แก่ การชำระเงินที่เกิดจากการใช้สิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด
  5. 1.5.ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ได้แก่ ข้อมูลที่ได้รับจากการที่ท่านเลือกใช้สิทธิพิเศษประเภทต่างๆ และ/หรือร้านค้า สถานประกอบการที่ท่านเลือกใช้สิทธิ์

      2. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

              ในกรณีที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท เช่น ข้อมูลของญาติ เพื่อน ที่จะใช้สิทธิพิเศษร่วมกับท่าน หรือบุคคลอื่นที่จะรับการติดต่อจากบริษัทแทนท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวที่เก็บรวบรวม อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท ท่านรับรองและยืนยันว่าได้แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) ของบริษัทให้บุคคลดังกล่าวรับทราบและ/หรือขอความยินยอมที่เกี่ยวข้องแล้ว และทำให้มั่นใจว่าท่านมีสิทธิที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นแก่บริษัทได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

           เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อประกอบการพิจารณาและดำเนินการสำรองสิทธิพิเศษ หรือส่งมอบสิทธิพิเศษตามที่ท่านร้องขอ
 2. การประมวลผล การตรวจสอบการใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไข
 3. เพื่อการติดต่อสื่อสาร / ยืนยันการรับสิทธิ์ / ส่งมอบสิทธิพิเศษ / เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์
 4. การให้ข้อมูล การช่วยเหลือ การอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ การแก้ไขปัญหาตามคำร้องขอ
 5. การแบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่ร้านค้า สถานประกอบการที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิ์ (“ผู้ให้บริการ”) ได้แก่ ชื่อ/นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตร 6 ตัวแรก 4 ตัวท้าย เพื่อที่ผู้ให้บริการสามารถใช้ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่านก่อนเข้าใช้บริการ ร้านค้า สถานประกอบการนั้นๆ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

             บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท ในระหว่างที่ท่านยังใช้บริการและ/หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท โดยอาจเก็บรวบรวมไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีข้อกฎหมายกำหนดไว้ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

              บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน องค์กรอื่นใดที่มีอำนาจบังคับใช้ตามกฎหมาย (ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ) ดังต่อไปนี้

              1.ที่ปรึกษาด้านต่าง เช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รวมถึงทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบหรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมา                                                                                            2.หน่วยงานและองค์กรต่าง เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  ธนาคารผู้ออกบัตร                                                                                                                                                              3.การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางดังกล่าวอาจมี หรือไม่มี                     มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัยและบุคคลที่ได้รับข้อมูล                      ส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม หรือเป็นไปตามเงื่อนไข หรือข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด และบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมในกรณี                  มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

       ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังนี้

 1. การเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ
 2. การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 3.  การโอนถ่ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น () ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท และ () กรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงที่บริษัทมีกับท่าน 
 4. การคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกำหนดได้
 5. การขอให้ระงับการใช้ ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 6. การถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้
 7. การลบหรือทำลายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 8. การร้องเรียน ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

ช่องทางการติดต่อ

              หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการยกเลิกความยินยอม หรือกรณีที่พบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทได้ที่

บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 9/9 ซอยเสรีไทย 77 ถนนเสรีไทย แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02 906 3026

ในวันเวลาทำการ วันจันทร์ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.30 .

หรือทางอีเมล์ vthgservices@vathanagul.com